Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation – 2016/679/ΕΕ), τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στη Βάση δεδομένων του ΣΑΙΔ αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Διατήρηση της επικοινωνίας με τους αποφοίτους,
  2. ενημέρωση των αποφοίτων για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο / πεδίο των σπουδών τους (διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σεμινάρια / προγράμματα επιμόρφωσης, κ.λπ.),
  3. εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατή μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου Αποφοίτων και για την εκπλήρωση μόνο των προαναφερθέντων σκοπών. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς ρητή έννομη υποχρέωση, τα προσωπικά δεδομένα των αποφοίτων δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται επ’ αόριστον.